Herr Zhang Yijiang – Direktor China Desk und Chartered Certified Accountant bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft